OPĆENITO O REVIZIJI

Prema definiciji revizija je neovisno ispitivanje financijskih izvještaja ili financijskih informacija koje se odnose na subjekt, profitno ili neprofitno usmjeren, bez obzira na njegovu veličinu ili zakonski oblik, kada je takvo ispitivanje potaknuto sa namjerom izražavanja mišljenja o tome.

Glede organa koji je obavljaju, revizija može biti:
- vanjska (eksterna) i
- unutarnja (interna).

Prema predmetu ispitivanja dijeli se na:
- reviziju financijskih izvještaja i
- reviziju poslovanja.

Glede područja ispitivanja, razlikujemo:
- komercijalnu i
- javnu (državnu) reviziju.

Revizija se obavlja u skladu sa revizijskim standardima, kodeksom profesionalne etike revizora i zakonskim propisima.

Kriteriji obavljanja revizije su usklađenost financijskih informacija sa računovodstvenim načelima, računovodstvenim standardima, usvojenim računovodstvenim politikama i zakonskim propisima.


REVIZIJSKE USLUGE KOJE NUDIMO:

1. Revizija financijskih izvještaja
Revizija financijskih izvješća u skladu s hrvatskim računovodstvenim propisima i Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja ili US GAAP-ovima.

Revizija je sustavno i objektivno ispitivanje računa i stavaka na kojima se temelje financijskia izvješćtaji. koja su predmet revizije. Cilj revizije je potvrditi prezentiraju li financijskia izvještćaji točno i objektivno u svim značajnim aspektima financijski položaj, rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene na kapitalu u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja ili US GAAP-ovima.

2. Uvid
Uvid se razlikuje od revizije s obzirom na razinu uvjerenja koju se njime dobiva.

Cilj uvida je dobiti ograničenu razinu uvjerenja, pri čemu se ne daje mišljenje da su financijska izvješća u svim značajnim aspektima točna i objektivna, nego se rezultate uvida iskazuje kroz izražavanje tzv. "negativnog uvjerenja ". Izražavanje negativnog uvjerenja znači da prilikom uvida nisu uočena značajna usklađenja koja bi trebalo provesti da bi financijska izvješća bila u skladu sA Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja. Postupci koje se provodi u okviru uvida uobičajeno su ograničeni na intervjuiranje određenih osoba i druge ograničene postupke dovoljne za izražavanje takvog ograničenog uvjerenja.

3. Kompilacija
Sastavljanje ili pomoć u sastavljanju financijskih izvješćtaja bez pružanja uvjerenja u njihovu točnost i objektivnost, odnosno usklađenost sa Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja naziva se kompilacijom.

4. Dogovoreni postupci
Naša podrška klijentima može uključivati provedbu točno određenih dogovorenih postupaka. Dogovoreni postupci mogu se odnositi na određene dijelove financijskih izvješća ili dijelove poslovanja ovisno o konkretnim okolnostima i potrebama klijenta. Svrha ovakvih postupaka često je provjera određenih podataka te njihovo pretvaranje u smislenu i korisnu informaciju u cilju osiguravanja kvalitetne osnove za donošenje poslovnih odluka.