OPĆENITO O POREZIMA

Prema definiciji, porez je dio dohotka i imovine koji država oduzima za svoje potrebe od fizičkih i pravnih osoba, bez neposredne protučinidbe. Porezni sustav obuhvaća sve vrste poreza, doprinosa i taksi, a poreznu politiku čine mjere i propisi potrebni za razrez poreza i prikupljanje prihoda.

Porezni sustav RH tradicionalno se sastojao od:
· izravnih - svi oblici oporezivanja fizičkih i pravnih osoba i
· neizravnih poreza - porez na promet proizvoda i usluga.

Poreznom reformom 1993/94. napušten je cedularni, a uveden je sintetski porez na dohodak (od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti te od imovine i imovinskih prava), sa stopama koje ovise o plaći poreznog obveznika, s pravima na osobne odbitke i mogućnošću da se porezni obveznik koji obavlja djelatnost odluči za porez na dohodak ili porez na dobit.

Porez na dobit plaćaju poduzetnici (fizičke i pravne osobe) koji obavljaju djelatnost. U Republici Hrvatskoj postoji porez na dodanu vrijednost, te trošarine ili posebni porez na promet naftnih derivata, duhanskih prerađevina, piva, bezalkoholnih pića i alkohola te na uvoz automobila i kave.

Lokalne vlasti mogu nametati svoje poreze i to: županije - na nasljedstva i darove, na cestovna motorna vozila, na plovne objekte, na priređivanje zabavnih i športskih priredaba; općine i gradovi - na potrošnju, na kuće za odmor, na reklame, na tvrtku ili naziv te na korištenje javnih površina.
Gradovi mogu uvesti i prirez na porez na dohodak.


POREZNI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE

1. DRŽAVNI POREZI
1.1. Porez na dodanu vrijednost
1.2. POSEBNI POREZI
1.2.1 Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
1.2.2 Poseban porez na naftne derivate
1.2.3 Poseban porez na alkohol
1.2.4 Poseban porez na pivo
1.2.5 Poseban porez na bezalkoholna pića
1.2.6 Poseban porez na duhan i duhanske proizvode
1.2.7 Poseban porez na kavu
1.2.8 Poseban porez na luksuzne proizvode
1.2.9 Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti

2. ŽUPANIJSKI POREZI
2.1 Porez na nasljedstva i darove
2.2 Porez na cestovna motorna vozila
2.3 Porez na plovila
2.4 Porez na automate za zabavne igre

3. GRADSKI ILI OPĆINSKI POREZI
3.1 Porez na potrošnju
3.2 Porez na kuće za odmor
3.3 Porez na tvrtku ili naziv
3.4 Porez na korištenje javnih površina
3.5 Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište
3.6 Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine
3.7 Porez na neizgrađeno građevno zemljište
3.8 Prirez porezu na dohodak

4. ZAJEDNIČKI POREZI
4.1 Porez na dobit
4.2 Porez na dohodak
4.3 Porez na promet nekretnina


VRSTE POREZNIH USLUGA KOJE NUDIMO

1. Porezno savjetovanje
U pružanju usluga poreznog savjetovanja nastojimo u cjelini razmotriti poslovanje i potrebe naših klijenata sa gledišta postojećih i potencijalnih poreznih rizika te mogućnosti optimalizacije poreznog položaja. Odgovarajuće i pravodobno uočavanje poreznih rizika i mogućnosti za optimalizaciju poreznog položaja mogu značajno doprinijeti kvaliteti ukupnog poslovanja.

2. Podrška inozemnim fizičkim osobama koje rade u Republici Hrvatskoj
Značajno proširenje ekonomskih odnosa između pojedinih država (osobito onih koje su članice pojedinih integracija) tijekom posljednjih desetljeća snažno utječe na sve dinamičnije kretanje kapitala i robe, ali i ljudi, između država. U posljednjih desetak godina u Hrvatskoj se stalno povećava broj inozemnih fizičkih osoba koji ovdje rade po nalogu svojih inozemnih poslodavaca. Takvi angažmani potiču brojna porezna pitanja, pri čemu je bitno poznavanje domaćih i inozemnih poreznih propisa te međunarodnih ugovora. Osim poreznih pitanja, u obzir treba uzeti i pitanja socijalnog osiguranja i potrebnih dozvola (dozvola boravka, radna dozvola itd.). Naši porezni stručnjaci imaju iskustva u savjetovanju fizičkih osoba iz drugih država, ažurno prate izmjene propisa koji se tiču stranaca na radu u Hrvatskoj te poznaju postupanje poreznih tijela u svezi s poreznim tretmanom stranaca.>

Naša podrška stranim fizičkim osobama na radu u Republici Hrvatskoj uključuje:
1. opće obavijesti o plaćanju poreza i doprinosa te pribavljanju potrebnih dozvola za boravak i rad u Hrvatskoj,
2. početno utvrđivanje osobnog statusa strane osobe koja dolazi na rad u Hrvatsku,
3. pružanje obavijesti o obvezama koje za stranu osobu proizlaze iz utvrđenog statusa (plaćanje poreza, doprinosa, pribavljanje određenih dozvola, prijavljivanje određenim nadležnim tijelima i sl.),
4. podrška u poreznom planiranju i optimalizaciji osobnog poreznog statusa sa ciljem smanjenja ukupnog opterećenja porezom i doprinosima,
5. stalno praćenje i pomoć tijekom cjelokupnog angažmana u Republici Hrvatskoj u svezi s izračunavanjem i plaćanjem predujmova poreza na dohodak,
6. podrška u komunikaciji s poreznim tijelima,
7. pomoć u sastavljanju i podnošenju godišnje prijave poreza na dohodak,
8. ostale vidove pomoći i podrške klijentu u poreznim stvarima.

3. Podrška u sastavljanju poreznih prijava
U okviru naših usluga klijentima pružamo i širok raspon podrške u svezi sa pripremanjem poreznih prijava, kako (za pravne tako i za fizičke osobe.

4. Porezni uvid
Porezni uvid može obuhvatiti određeni porez, značajne ("glavne") poreze ili sve poreze. Općenito, svrha poreznog uvida je utvrditi i svesti na najmanju moguću mjeru porezne rizike te utvrditi mogućnosti optimalizacije postojećeg poreznog položaja klijenta. Opseg provedenih postupaka ovisi o potrebama i dogovoru sa klijentom, što može varirati od postupaka koji se osnivaju na intervjuima (razgovorima) i/ili analitičkim postupcima, preko analize postojanja i funkcioniranja interne kontrole u svezi sa porezima, sve do detaljne analize poreznog knjigovodstva i točnosti provedenih obračuna.

5. Porezno planiranje
Porezni obveznici često zanemaruju važnost poreznog planiranja, iako se odgovarajućim planiranjem poreza može značajno doprinijeti profitabilnosti ukupnog poslovanja. Porezno planiranje moguće je samo uz odgovarajuću razinu stručnosti iz područja poreza, koja omogućava da se uoči različite mogućnosti za optimalizaciju poreznog položaja i ocijeni njihovu provedivost i isplativost. Naša podrška u poreznom planiranju uvijek polazi od potreba i specifičnosti poslovanja klijenta, uzimajući pritom u obzir postojeće porezne propise, spoznaje o mogućim promjenama propisa, ali i postupanje poreznih tijela.

6. Analiza interne kontrole u svezi sa porezima
Naše je iskustvo da porezni rizici najčešće nisu dovoljno, ili nisu uopće, obuhvaćeni i ugrađeni u sustav interne kontrole poduzetnika. Zato se pogreške otkrijue tek kada je šteta već nastala, najčešće tijekom postupka nadzora koji obavljaju porezna tijela. Naše usluge također uključuju osmišljavanje interne kontrole u svezi sa porezima, odnosno analizu postojećih metoda interne kontrole sa ciljem uočavanja njihovih slabosti, odnosno predlaganja mjera za njihovo poboljšanje.

7. Podrška u primjeni međunarodnih ugovora
Zbog uvođenja poreza po odbitku na određena plaćanja inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe od 1. siječnja 2001., te sve veća nazočnost inozemnih fizičkih osoba u Hrvatskoj, u posljednjih nekoliko godina raste potreba za izbjegavanjem dvostrukog oporezivanja primjenom međunarodnih ugovora. Određene ugovore Republika Hrvatska je sklopila nakon osamostaljenja, dok je određeni broj ugovora koje je sklopila bivša Jugoslavija preuzet sukcesijom pa se te ugovore još uvijek primjenjuje u Hrvatskoj. Našim klijentima možemo svakodobno pružiti ažurnu informaciju o ugovorima koji su sklopljeni i koji se primjenjuju, kao i pomoć u analizi tih ugovora s obzirom na njihov konkretni slučaj. Analiza međunarodnih ugovora može biti naročito značajna u poreznom planiranju, osobito ako se radi o poslovanju grupe društava na međunarodnoj razini. Naša podrška u poreznom planiranju pokriva i taj segment.

8. Izračun odgođenih poreza
Porezno savjetovanje usko je povezano i sa drugim propisima, posebno onima iz područja računovodstva. Za potrebe izračuna odgođenih poreza važno je dobro poznavanje Međunarodnih računovodstvenih standarda i poreznih propisa. Našim klijentima pružamo potporu i u ovom segmentu.

9. Podrška u svezi sa poslovnim kombinacijama (spajanja, pripajanja, izdvajanja, razdvajanja, akvizicije i sl. ...)
Pripajanja, spajanja, akvizicije i slične vrste transakcija vrlo su složene i zahtjevne u pravnom, računovodstvenom i poreznom smislu. Zato je za odgovarajuće planiranje i provedbu ovih transakcija presudno izvrsno poznavanje i razumijevanje računovodstvenih i poreznih propisa, kao i prava trgovačkih društava. Ovisno o ciljevima koje se takvom transakcijom želi postići, ove transakcije mogu se osmisliti na različite načine. Naše usluge uključuju podršku u provedbi takvih složenih transakcija, što obuhvaća cjelovitu analizu mogućih poreznih, financijskih i računovodstvenih učinaka. Prema potrebi, surađujemo s odvjetnicima specijaliziranim za područje prava trgovačkih društava, koji takve vrste transakcija prate sa pravne strane.